Over ons

De stichting Behoud Mijnsteenberg ONIV is opgericht op 10 juni 2003 om de laatste gave mijnsteenberg in Nederland te beschermen als monument voor het mijnverleden.

Bestuur (2021):
Albert Kampermann, voorzitter

Otto Zerdoner, secretaris, penningmeester

Uitreksel statuten:

De stichting heeft ten doel :
a. het instandhouden van de mijnsteenberg Oranje Nassau IV
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doel te bereiken door het uitdragen en bevorderen van het idee om de mijnsteenberg de status van beschermd cultuur- en mijnhistorisch monument te verlenen om de mijnsteenberg als groene buffer te laten bestaan tussen de ontgrondingsactiviteiten van Sigrano B.V. en de wijk Heksenberg te Heerlen; dat met het tegengaan van afgraving bescherming wordt geboden aan de, op de mijnsteenberg aanwezige, (deels) bedreigde fauna en -flora.

De stichting tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door:

1. het geven van voorlichting en informatie over alle zaken welke met de doelstellingen verband houden
2. het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen met ­instellingen en personen die een gelijk doel nastreven, zowel in binnen- en buitenland
3. het gebruik maken van bezwaarschriften en juridische procedures
4. het bevorderen van een grotere bekendheid van de mijnsteenberg en haar waarde voor mens en milieu
5. het doen van onderzoek naar de bezwaren en gevaren voor mens en milieu van verdergaande ontgronding door Sigrano B.V. in de nabije-­omgeving van omliggende wijken en de Brunssummerheide in het bijzonder.

Pin It on Pinterest